Semaltdan düşünje: Internetdäki iş aldawlary üçin duýduryş alamatlary

Iş tapmagyň özi gaty kyn iş, sebäbi islegden has köp iş üpjünçiligi bar. Bu ýerdäki iş gözleýänleriň köpüsi, internet aldawçylary we kezzaplary üçin ýumşak nyşana öwrülýär. Edebiýatçylar her gün ýüzlerçe onlaýn iş ýerlerine we onlaýn tekliplere duş gelýäris. Şonuň üçin her bir iş teklibiniň hakyky ýa-da kezzapdygy hakda pikirlenmeli. Hakyky iş teklibi, karýeradaky maksatlaryňyza oňyn ädimdir we galp iş teklibi size köp gazanan puluňyzy, wagtyňyzy we şahsy maglumatlaryňyzy sarp eder.

Bu makalada, “ Semalt” -yň uly müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa, iş aldawçylarynyň ulanýan iň köp ulanylýan usullaryna ünsi çekdi:

  • Dogry bolmak gaty gowymy? - Ylalaşyk, iş teklibi hakykat üçin gaty gowy, esasanam iş tapmadyk ýa-da eşitmedik boş iş üçin potensial iş beriji bilen habarlaşanyňyzda. Şeýle ýagdaýlarda, aldawçylar gizlinlik ýörelgesiz iş ýerlerinden öz cv-ni alýarlar we öwezini dolup bolmajak hak bukjasy we başarnygyňyz we hiliňiz bilen gyzyklandyrýarlar. Şahsy maglumatlaryňyzy berk gizlinlik syýasaty bilen tassyklanan iş sahypalaryna ýerleşdirip, howpsuz boluň.
  • Hünärsiz e-poçta ibermek - Aldaw hemişe jikme-jikdir. Aldawçylar, poçta, dyngy belgileri we grammatiki ýalňyşlyklary öz içine alýan soralmaýan e-poçta bilen gutyňyzy spam ederler. Şeýle gapma-garşylyklar üçin seresap boluň.
  • Düşnüksiz iş beýany we talaplar - Işiň beýany we talaplary hünärsiz dalaşgärleriň bäsleşikden çykmagyna baha bermek üçin niýetlenendir. Aldawçylar gülkünç iş talaplaryny her kimiň diýen ýaly ýerine ýetirýärler. Işiň beýany we hakyky iş teklibi üçin talaplar anyk we belli bir bilim we tejribe derejelerini talap etmeli.
  • Kompaniýanyň ady, salgysy we aragatnaşyklary ýaly aragatnaşyk maglumatlary bolmadyk şahsy e-poçta hasaplaryndan alnan hatlar hem kezzaplygy görkezip biler. Käbir ýagdaýlarda kezzap, serwerleriň işlemezligi ýaly şahsy e-poçtalary ulanmagyň geň sebäplerini görkezýär.
  • Yahoo we Instant Messenger bilen söhbetdeşlikler - Yahoo Instant Messenger iş aldawlary bilen gaty meşhur. Onlaýn söhbetdeşlikleriň hemmesi ýasama däl, ýöne bir onlaýn çagyrylsaňyz, kompaniýany amala aşyrmazdan ozal içgin gözläň.
  • Onlaýn bir kompaniýa gözläniňizde, gözleg düwmesinden gözleg netijeleriniň takyk we hakykat bolmagyna garaşýarsyňyz. Eger tapýan maglumatlaryňyz goşulmasa, bu hiledir. Aldawçylar henizem kanuny kompaniýanyň atlary we web sahypalary bilen gizlenip bilerler, emma şonda-da internet ony bellemäge kömek edip biler.
  • Gizlin maglumat üçin haýyş - Käwagt iş gözleýänlerden gizlin maglumatlary telefon ýa-da e-poçta arkaly açmak ýa-da töleg tölemek soralýar. Bu duýduryş belgisi bolmaly we iş gözleýänler seresap bolmaly.
  • Mümkin bolan iş beriji, pul geçirmek ýa-da gymmat bahaly zatlary ýa-da pul ibermek üçin hasaplaryňyzy ulanmagy haýyş etse, seresap boluň.
  • Mümkin bolan iş berijiler söhbetdeşlikden ýa-da hakyky işden öň töleg tölemegiňizi haýyş etseler, bu hiledir. Kanuny kompaniýalar muny hiç haçan soramazlar.
  • Iň soňkusy, aldawçylyga tolgunýan şol iş teklibiniň mümkinçiligi barada duýduryş berýän içki ses bar.

mass gmail